Εμφανίζει 31866 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
8931 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία
?
JM-AEPI/VI/Γ/15/1885/67 · Τεκμήριο · 1885-01-31
Ανήκει στο: Archives of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem

Δύο παιδία ενώ εφιλονείκων εφονεύθει εις εξ αυτών, και ο φονεύς ευρίσκετο ήδη εις τας φυλακάς παρακαλεί ο υποβάλλων (θείος του φονεώς) να προσκληθώσιν οι γονείς του τε φονέως και του φονευθέντος και να συμβιβασθεί το πράγμα εις το Μοναστήριον.

JM-AEPI/VI/Γ/15/1885/823 · Τεκμήριο · 1885-12-28
Ανήκει στο: Archives of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem

Δεν τοις δίδουσι πρόγευμα, εκ ιδίων των αγοράζουσι και τρώγουσι κάθε πρωί, επίσης άπαξ του μηνός πλυνονται τα ενδύματα αυτών, τα έξοδά των εξηντλήθησαν, ταύτα υποβάλλουσιν εις την Υ.Θ.Μακαριότητα (διά τα περαιτέρω).

JM-AEPI/VI/Γ/15/1886/139 · Τεκμήριο · 1886-02-25
Ανήκει στο: Archives of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem

Ο άγιος Θαβωρίου και ο αρχιμανδρίτης Γεράσιμος όταν επεσκέφθησαν αυτούς τους υπεσχέθησαν να τοις γίνει Εκκλησία και σχολείον, και έως τώρα δεν είδεν το αποτέλεσμα της υποσχέσεως αυτών, παρακαλούσι να εκτελεσθεί η υπόσχεσις.